Interview met
Yvonne Vaes

“Door mijn werk kan ik binnen het bestuur goed de stem van schoolleider inbrengen.”

Yvonne Vaes-Lucas is directeur van Basisschool Het Dal/Brede School Markeent in Weert en lid van het bestuur van het Schoolleidersregister PO.

Je bent al enige tijd lid van het bestuur van het Schoolleidersregister PO. Hoe is het bestuur van het Schoolleidersregister PO samengesteld?
Sinds 2013 ben ik als bestuurslid betrokken bij het Schoolleidersregister PO. Ik ben voorgedragen door de CNVO. Bij CNVO ben ik kaderlid van de Landelijke Activiteitengroep Limburg en bestuurslid van CNV Schoolleiders. Mogens Domela Nieuwenhuis is voorgedragen door de AVS. Hij is overigens inmiddels bestuurder van Wijzer aan de Amstel. Angèle van der Star, directeur van montessorischool Cascade in Almere en montessorischool De Wildzang in Lelystad, is voorgedragen door de AOb. Taco Keulen, voorzitter van Agora in Zaandam is voorgedragen door de PO-raad. Ursie Lambrechts is onafhankelijk voorzitter.

Yvonne Vaes
Directeur van Basisschool Het Dal/
Brede School Markeent in Weert
Bestuurslid Schoolleidersregister PO

Ursie Lambrechts
Taco Keulen
Yvonne Vaes
Mogens Domela Nieuwenhuis
Angèle van der Star

Net zoals de andere leden van het bestuur zit ik op persoonlijke titel in het bestuur, niet namens het CNVO. Door mijn werk als schoolleider en door mijn bestuursfunctie bij CNVS spreek ik met veel schoolleiders en dus denk ik goed te weten wat er leeft en kan ik binnen het bestuur de stem van de schoolleider goed inbrengen. Dat vind ik belangrijk. Zo kan ik eraan bijdragen dat het Schoolleidersregister PO van schoolleiders is.

Waar houdt het bestuur zich mee bezig?
Het bestuur zet de beleidslijnen uit, denkt mee over én bewaakt de processen van het Schoolleidersregister PO. Ik let dan vooral op wat haalbaar is en wat op draagvlak van schoolleiders kan rekenen. Dat is niet altijd eenvoudig. Er zijn soms dilemma’s waar we als bestuur mee worstelen. We hechten veel belang aan de kennisbasis van de beroepsgroep van schoolleiders. Met de kennisbasis bedoelen we de beroepstandaard, de professionaliseringsthema’s en de maatschappelijke technologische ontwikkelingen waar scholen en dus ook schoolleiders mee te maken gaan krijgen. Als alle schoolleiders zich op deze punten ontwikkelen kan het Schoolleidersregister ook echt stimuleren dat alle schoolleiders in Nederland zich naar inhoud en niveau bekwamen op onderwerpen die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd gaat het natuurlijk vooral om de individuele ontwikkeling van schoolleiders. Iedere schoolleider moet zich kunnen ontwikkelen op die aspecten die voor hem belangrijk zijn binnen de context van de school waar hij leiding aan geeft. Schoolleiders moeten daar zelf keuzes in kunnen maken. Als bestuur praten we weleens over de bederffactoren van het Schoolleidersregister PO.  Als te veel schoolleiders vinden dat de professionaliseringsthema’s te veel centraal staan, is dat een bederffactor. We kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de individuele ontwikkeling van schoolleiders weer meer op de voorgrond komt te staan en sturen bij.  We kijken natuurlijk ook naar de bedrijfsvoering van het Schoolleidersregister PO. Het Schoolleidersregister PO moet over voldoende middelen kunnen beschikken om de taken goed uit te voeren en de middelen moeten ook voor de goede dingen ingezet worden.

“Iedere schoolleider moet zich kunnen ontwikkelen op die aspecten die voor hem belangrijk zijn binnen de context van de school waar hij leiding aan geeft.”

Kun je aangeven waarom jij het belangrijk vindt dat schoolleiders in het primair onderwijs zich registreren?
Het schoolleiderschap is een beroep. Een beroep waar we trots op moeten zijn. Een beroep dat we zelf serieus nemen. Een beroep waar andere kennis voor nodig is dan voor het leraarschap. Een schoolleider moet over andere competenties beschikken. Er verandert voortdurend van alles in het onderwijs. De schoolleider moet zorgen dat de school hierop in kan spelen. Dat kan als we de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen professionalisering. We hebben als schoolleiders een voorbeeldfunctie naar leraren. Door te registreren laten we als beroepsgroep en als individuele schoolleider zien dat we ons beroep serieus nemen, we werk maken van onze professionalisering en dat we dat willen laten zien.
Als schoolleiders moeten we consistent zijn in onze boodschap als we het hebben over leren. We willen allemaal dat leerlingen hun talenten ontwikkelen. Dat vraagt van ons dat we leraren stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Wij als schoolleiders moeten het goede voorbeeld geven. We moeten ons blijven ontwikkelen en ook elkaar blijven stimuleren. Dat wil niet zeggen dat we heel veel of zomaar wat cursussen en opleidingen moeten volgen. Informeel leren werkt ook heel goed: elkaar feedback geven en dat aangrijpen om te verbeteren en te reflecteren op onze ontwikkeling.  Net zoals dat ook in de school heel goed werkt. Leraren geven leerlingen feedback én natuurlijk ook elkaar. Schoolleiders geven feedback aan leraren en andersom. Schoolleiders reflecteren samen op hun ontwikkeling. Zo kun je ervoor zorgen dat het onderwijs telkens een beetje beter wordt.

Binnenkort wordt het openbaar deel van het register voltooid. Wat kunnen we straks over schoolleiders zien in het openbare deel van het register?
In het openbaar register is nu al te zien wie geregistreerd is en wie alleen ingeschreven staat en dus nog niet voldoet aan de beroepsstandaard. Straks kunnen we ook zien wiens registratie is verlopen. Dat is een schoolleider die wel heeft aangetoond dat hij voldoet aan de basiscriteria maar nog niet heeft laten zien dat hij zich verder heeft ontwikkeld. Voordat de Commissie Registratie besluit dat een registratie verloopt, wordt onderzocht of er een zwaarwegende reden zoals langdurige ziekte is waarom een schoolleider de herregistratie niet heeft aangevraagd. Als dat aan de orde is, stelt de Commissie een andere herregistratiedatum vast. Andere schoolleiders krijgen de kans om alsnog de herregistratie te regelen: in die periode krijgt de schoolleider de status ‘voorwaardelijk  geregistreerd’.
Ik vind het belangrijk dat straks transparant is welke schoolleiders aantonen dat ze werken aan hun professionalisering . Dan laat je zien dat je je ontwikkeling serieus neemt. Die professionalisering vraagt inspanning en tijd. Je registratie en herregistratie doen recht aan die inspanningen.

Niet alleen het openbaar deel is voltooid. Welke verbeteringen zijn er aangebracht in het afgescheiden deel van het register?
Schoolleiders moesten tot voor kort soms meerdere keren hetzelfde certificaat uploaden. Dat was terecht een grote ergernis van schoolleiders. Dat hoeft nu niet meer. Eén keer uploaden is voldoende. Het systeem checkt dan meteen of je nog meer thema’s met het certificaat kunt afronden. Je kunt dan zelf aangeven of je wel of niet nog meer thema´s wilt afronden.

“Ik vind het belangrijk dat we als bestuur blijven luisteren naar schoolleiders en blijven verbeteren.”

Zijn er in de toekomst nog meer veranderingen en verbeteringen te verwachten in het register?
Ik vind het belangrijk dat we als bestuur blijven luisteren naar schoolleiders en blijven verbeteren. Het register zal nooit af zijn.  
De belangrijkste verbeteringen die we ons als bestuur hebben voorgenomen, moeten nog worden doorgevoerd. Dat kunnen we waarschijnlijk in 2020 realiseren. De verandering moet meer flexibiliteit voor schoolleiders opleveren. Denk aan de keuze om je te verdiepen in één onderwerp in plaats van in drie onderwerpen. Ook zal de individuele ontwikkeling aangrijpingspunt worden in plaats van de professionaliseringsthema’s. We willen naar een systeem toe waar je invoert wat je aan professionalisering hebt gedaan en dat op basis daarvan wordt getoond aan welk deel van de kennisbasis je hebt gewerkt. Deze veranderingen van het register vragen een investering van het ministerie van OCW. Hierover zijn we in gesprek met OCW en we hebben goede hoop dat OCW deze investering zal doen. Voor het gevoel van eigenaarschap is het immers van groot belang dat we de feedback van schoolleiders op het register serieus nemen en er iets mee doen.

Interview met
Yvonne Vaes

Yvonne Vaes-Lucas is directeur van Basisschool Het Dal/Brede School Markeent in Weert en lid van het bestuur van het Schoolleidersregister PO.

Je bent al enige tijd lid van het bestuur van het Schoolleidersregister PO. Hoe is het bestuur van het Schoolleidersregister PO samengesteld?
Sinds 2013 ben ik als bestuurslid betrokken bij het Schoolleidersregister PO. Ik ben voorgedragen door de CNVO. Bij CNVO ben ik kaderlid van de Landelijke Activiteitengroep Limburg en bestuurslid van CNV Schoolleiders. Mogens Domela Nieuwenhuis is voorgedragen door de AVS. Hij is overigens inmiddels bestuurder van Wijzer aan de Amstel. Angèle van der Star, directeur van montessorischool Cascade in Almere en montessorischool De Wildzang in Lelystad, is voorgedragen door de AOb. Taco Keulen, voorzitter van Agora in Zaandam is voorgedragen door de PO-raad. Ursie Lambrechts is onafhankelijk voorzitter.

“Door mijn werk kan ik binnen het bestuur goed de stem van schoolleider inbrengen.”

Yvonne Vaes
Directeur van Basisschool Het Dal/
Brede School Markeent in Weert
Bestuurslid Schoolleidersregister PO

Net zoals de andere leden van het bestuur zit ik op persoonlijke titel in het bestuur, niet namens het CNVO. Door mijn werk als schoolleider en door mijn bestuursfunctie bij CNVS spreek ik met veel schoolleiders en dus denk ik goed te weten wat er leeft en kan ik binnen het bestuur de stem van de schoolleider goed inbrengen. Dat vind ik belangrijk. Zo kan ik eraan bijdragen dat het Schoolleidersregister PO van schoolleiders is.

Waar houdt het bestuur zich mee bezig?
Het bestuur zet de beleidslijnen uit, denkt mee over én bewaakt de processen van het Schoolleidersregister PO. Ik let dan vooral op wat haalbaar is en wat op draagvlak van schoolleiders kan rekenen. Dat is niet altijd eenvoudig. Er zijn soms dilemma’s waar we als bestuur mee worstelen. We hechten veel belang aan de kennisbasis van de beroepsgroep van schoolleiders. Met de kennisbasis bedoelen we de beroepstandaard, de professionaliseringsthema’s en de maatschappelijke technologische ontwikkelingen waar scholen en dus ook schoolleiders mee te maken gaan krijgen. Als alle schoolleiders zich op deze punten ontwikkelen kan het Schoolleidersregister ook echt stimuleren dat alle schoolleiders in Nederland zich naar inhoud en niveau bekwamen op onderwerpen die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd gaat het natuurlijk vooral om de individuele ontwikkeling van schoolleiders. Iedere schoolleider moet zich kunnen ontwikkelen op die aspecten die voor hem belangrijk zijn binnen de context van de school waar hij leiding aan geeft. Schoolleiders moeten daar zelf keuzes in kunnen maken. Als bestuur praten we weleens over de bederffactoren van het Schoolleidersregister PO.  Als te veel schoolleiders vinden dat de professionaliseringsthema’s te veel centraal staan, is dat een bederffactor. We kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de individuele ontwikkeling van schoolleiders weer meer op de voorgrond komt te staan en sturen bij.  We kijken natuurlijk ook naar de bedrijfsvoering van het Schoolleidersregister PO. Het Schoolleidersregister PO moet over voldoende middelen kunnen beschikken om de taken goed uit te voeren en de middelen moeten ook voor de goede dingen ingezet worden.

“Iedere schoolleider moet zich kunnen ontwikkelen op die aspecten die voor hem belangrijk zijn binnen de context van de school waar hij leiding aan geeft.”

Kun je aangeven waarom jij het belangrijk vindt dat schoolleiders in het primair onderwijs zich registreren?
Het schoolleiderschap is een beroep. Een beroep waar we trots op moeten zijn. Een beroep dat we zelf serieus nemen. Een beroep waar andere kennis voor nodig is dan voor het leraarschap. Een schoolleider moet over andere competenties beschikken. Er verandert voortdurend van alles in het onderwijs. De schoolleider moet zorgen dat de school hierop in kan spelen. Dat kan als we de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen professionalisering. We hebben als schoolleiders een voorbeeldfunctie naar leraren. Door te registreren laten we als beroepsgroep en als individuele schoolleider zien dat we ons beroep serieus nemen, we werk maken van onze professionalisering en dat we dat willen laten zien.
Als schoolleiders moeten we consistent zijn in onze boodschap als we het hebben over leren. We willen allemaal dat leerlingen hun talenten ontwikkelen. Dat vraagt van ons dat we leraren stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Wij als schoolleiders moeten het goede voorbeeld geven. We moeten ons blijven ontwikkelen en ook elkaar blijven stimuleren. Dat wil niet zeggen dat we heel veel of zomaar wat cursussen en opleidingen moeten volgen. Informeel leren werkt ook heel goed: elkaar feedback geven en dat aangrijpen om te verbeteren en te reflecteren op onze ontwikkeling.  Net zoals dat ook in de school heel goed werkt. Leraren geven leerlingen feedback én natuurlijk ook elkaar. Schoolleiders geven feedback aan leraren en andersom. Schoolleiders reflecteren samen op hun ontwikkeling. Zo kun je ervoor zorgen dat het onderwijs telkens een beetje beter wordt.

Binnenkort wordt het openbaar deel van het register voltooid. Wat kunnen we straks over schoolleiders zien in het openbare deel van het register?
In het openbaar register is nu al te zien wie geregistreerd is en wie alleen ingeschreven staat en dus nog niet voldoet aan de beroepsstandaard. Straks kunnen we ook zien wiens registratie is verlopen. Dat is een schoolleider die wel heeft aangetoond dat hij voldoet aan de basiscriteria maar nog niet heeft laten zien dat hij zich verder heeft ontwikkeld. Voordat de Commissie Registratie besluit dat een registratie verloopt, wordt onderzocht of er een zwaarwegende reden zoals langdurige ziekte is waarom een schoolleider de herregistratie niet heeft aangevraagd. Als dat aan de orde is, stelt de Commissie een andere herregistratiedatum vast. Andere schoolleiders krijgen de kans om alsnog de herregistratie te regelen: in die periode krijgt de schoolleider de status ‘voorwaardelijk  geregistreerd’.
Ik vind het belangrijk dat straks transparant is welke schoolleiders aantonen dat ze werken aan hun professionalisering . Dan laat je zien dat je je ontwikkeling serieus neemt. Die professionalisering vraagt inspanning en tijd. Je registratie en herregistratie doen recht aan die inspanningen.

Niet alleen het openbaar deel is voltooid. Welke verbeteringen zijn er aangebracht in het afgescheiden deel van het register?
Schoolleiders moesten tot voor kort soms meerdere keren hetzelfde certificaat uploaden. Dat was terecht een grote ergernis van schoolleiders. Dat hoeft nu niet meer. Eén keer uploaden is voldoende. Het systeem checkt dan meteen of je nog meer thema’s met het certificaat kunt afronden. Je kunt dan zelf aangeven of je wel of niet nog meer thema´s wilt afronden.

“Ik vind het belangrijk dat we als bestuur blijven luisteren naar schoolleiders en blijven verbeteren.”

Zijn er in de toekomst nog meer veranderingen en verbeteringen te verwachten in het register?
Ik vind het belangrijk dat we als bestuur blijven luisteren naar schoolleiders en blijven verbeteren. Het register zal nooit af zijn.  
De belangrijkste verbeteringen die we ons als bestuur hebben voorgenomen, moeten nog worden doorgevoerd. Dat kunnen we waarschijnlijk in 2020 realiseren. De verandering moet meer flexibiliteit voor schoolleiders opleveren. Denk aan de keuze om je te verdiepen in één onderwerp in plaats van in drie onderwerpen. Ook zal de individuele ontwikkeling aangrijpingspunt worden in plaats van de professionaliseringsthema’s. We willen naar een systeem toe waar je invoert wat je aan professionalisering hebt gedaan en dat op basis daarvan wordt getoond aan welk deel van de kennisbasis je hebt gewerkt. Deze veranderingen van het register vragen een investering van het ministerie van OCW. Hierover zijn we in gesprek met OCW en we hebben goede hoop dat OCW deze investering zal doen. Voor het gevoel van eigenaarschap is het immers van groot belang dat we de feedback van schoolleiders op het register serieus nemen en er iets mee doen.

Ursie Lambrechts, Taco Keulen, Yvonne Vaes
Mogens Domela Nieuwenhuis, Angèle van der Star

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm