Registratie

Schoolleiders hebben op school een voortrekkersrol om de veranderingen waar de school mee te maken krijgt op een goede manier binnen te brengen. Bijblijven, weten wat er in de omgeving gebeurt en aandacht besteden aan de eigen professionalisering is een van de succesfactoren van de schoolleider. Alleen zo kan de schoolleider goed overzien welke ontwikkelingen van belang zijn en welke keuzes gemaakt moeten worden. 

Een school met een schoolleider die bijblijft en in staat is samen met het team iedere dag te werken aan de ontwikkeling van het onderwijs maakt het verschil voor de leerlingen. Schoolleiders die zich ontwikkelen, die dat samen met hun team doen en die ook bereid zijn te leren van andere schoolleiders bieden hun school, hun team en hun leerlingen de beste kansen.

Om de versterking van het beroep te ondersteunen hebben de werknemersorganisaties en de PO-raad afspraken gemaakt die in de cao zijn vastgelegd: Inschrijven en registreren is voor alle directieleden verplicht.  Om te kunnen registreren tonen schoolleiders aan dat zij beschikken over de basiskwalificaties zoals beschreven in de beroepstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Adjunct-directeuren tonen aan dat ze minimaal op niveau basisbekwaam voldoen aan de basiskwalificaties, directeuren minimaal op niveau vakbekwaam. Beginnende schoolleiders die nog een opleiding volgen kunnen zich registreren als aspirant.


Geregistreerde schoolleiders

Als schoolleiders kunnen aantonen te voldoen aan de basiskwalificaties kunnen ze een registratieaanvraag indienen. De Commissie Registratie komt iedere maand bijeen om de aanvragen te beoordelen.

2018

 • 8.913 ingeschreven schoolleiders
 • 993 aangemelde besturen
 • 7.109 schoolleiders beschikken over basiskwalificaties
  - 5.938 RDO
  - 1.065 RADO
  - 93 aspirant RDO
  - 13 aspirant RADO

Schoolleiders die er niet in slaagden tijdig (vóór 1 januari 2018) een registratie-aanvraag te doen konden een verzoek tot uitstel indienen.

 • 204 schoolleiders hebben uitstel gevraagd
 • bij 184 schoolleiders is dit gehonoreerd.


Uitstel is verleend wanneer:

 • schoolleiders met het laatste deel van hun opleiding bezig waren
 • in procedure zaten voor één van de andere kwalificatieroutes
 • er persoonlijke omstandigheden waren geweest


De groep die nog geen aanvraag had gedaan is benaderd met het verzoek te registreren of te laten weten waarom ze niet registreren. Een groep is alsnog geregistreerd. De groep die niet is geregistreerd bestaat uit nieuwe schoolleiders die nog toe zijn gekomen aan registratie of dit niet doet omdat ze niet in het ICT-systeem kunnen worden opgenomen als geregistreerd aspirant. Er is een groep schoolleiders die vanwege hun leeftijd –veelal met toestemming van hun bestuur- niet meer registreert en er is een groep principiële niet-registreerders. Overigens is het goed om te weten dat er gemiddeld een verloop is van 10% per jaar. Schoolleiders die met pensioen gaan of iets anders gaan doen schrijven zich uit. Nieuwe schoolleiders registreren niet altijd meteen. 100% geregistreerden zal waarschijnlijk nooit gehaald worden.

Professionaliseren

Schoolleiders die als aspirant zijn geregistreerd laten zien dat zij als beginnend schoolleider werken aan hun ontwikkeling. Schoolleiders die als RDO of RADO geregistreerd zijn, voldoen aan de basiskwalificaties. Bijblijven is voor de ontwikkeling van het onderwijs belangrijk. Schoolleiders hebben aangegeven dat zij een betekenisvolle professionalisering belangrijk vinden. Betekenisvol voor hun eigen ontwikkeling, voor de ontwikkeling van het team waar ze leiding aan geven en betekenisvol voor de ontwikkeling van de school. Ook hebben schoolleiders aangegeven dat ze veel leren in de dagelijkse beroepspraktijk. Deze leerervaringen willen ze graag delen met andere schoolleiders en willen ze mee kunnen nemen voor de herregistratie. Belangrijk is vooral dat de schoolleider de regie wil hebben over zijn of haar professionalisering. Er zijn dan ook veel keuzemogelijkheden: formeel leren of informeel leren of een combinatie hiervan. Individueel, samen met schoolleiders of samen met het team werken aan inhoudelijke thema’s waarvan de beroepsgroep heeft aangegeven dat dit de belangrijkste aspecten zijn van het schoolleidersschap, of het volgen van een master die aansluit bij de beroepsstandaard.

Herregistratie

Belangrijk is vooral dat de schoolleider de regie wil hebben over zijn of haar professionalisering. Er zijn dan ook veel keuzemogelijkheden: formeel leren of informeel leren of een combinatie hiervan. Individueel, samen met schoolleiders of samen met het team werken aan inhoudelijke thema’s waarvan de beroepsgroep heeft aangegeven dat dit de belangrijkste aspecten zijn van het schoolleidersschap, of het volgen van een master die aansluit bij de beroepsstandaard.

Concreet betekent dit het volgende:

 • een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding die aansluit bij de beroepsstandaard1;
 • een gecertificeerde opleiding ‘vakbekwaam’, voor degenen die als RADO geregistreerd zijn met een opleiding ‘basisbekwaam’;
 • professionalisering op drie van de acht professionaliseringsthema’s.

2018:

 • 483 schoolleiders zijn geherregistreerd
 • 42 verlopen registraties
 • 253 registraties onder voorwaarden


Schoolleiders die hun registratie laten verlopen krijgen de eerste zes maanden de status “onder voorwaarden”. Ze ontvangen een brief waarin de nieuwe status is aangegeven. In de brief wordt verzocht de herregistratie zo spoedig mogelijk aan te vragen. Een deel van de schoolleiders blijkt vergeten te zijn de herregistratie aan te vragen. Een ander deel moet nog een deel afronden en vraagt herregistratie kort daarna aan. Schoolleiders met gegronde redenen (bijvoorbeeld langdurige ziekte) kunnen uitstel van herregistratie aanvragen. Schoolleiders die in 2014 of 2015 registreerden kunnen ook uitstel aanvragen. Zij krijgen maximaal 2 jaar uitstel. Met deze extra tijd wordt het ervaren nadeel van heel vroeg registreren weggenomen. In 2014 en 2015 was relatief weinig professionaliseringsaanbod gecertificeerd waardoor de keuze voor deze schoolleiders beperkt was.

 • 548 uitstelverzoeken
 • Bij 543 is dit (deels) gehonoreerd.


Schoolleiders kunnen tussentijds professionaliseringsthema’s afronden.

 • 2.797 schoolleiders hebben thema’s afgerond door formeel leren
 • 251 schoolleiders hebben thema’s afgerond door informeel leren.


Wildcard ingevoerd
Schoolleiders geven in het register aan aan welke thema’s ze werken. Uit de cijfers blijkt dat alle thema’s worden gekozen door schoolleiders. De wildcard is in 2018 ingevoerd. Het is een ´leeg´ thema. Schoolleiders kunnen dit ´lege´ thema voor informeel leren gebruiken als hun ontwikkeling een ander kennisdomein dan dat van de zeven professionaliseringsthema´s betreft. Aanbieders kunnen de wildcard gebruiken voor onderwerpen die relevant zijn voor schoolleiders maar niet bij een van de andere thema´s onder te brengen zijn. Omdat de wildcard pas recent is ingevoerd, is hij in 2018 nog niet veel gebruikt.

1
 LET OP: De mogelijkheden voor herregistratie worden in 2019 verruimd

Schoolleiders valideren schoolleiders

Schoolleiders vinden het belangrijk dat informeel leren kan worden meegenomen voor de herregistratie. Zij delen graag hun ervaringen en willen leren van elkaar.  Ook vinden zij het belangrijk dat ze de regie over hun professionalisering houden. Bij het Schoolleidersregister PO kunnen schoolleiders daarom kiezen uit verschillende manier van afronden van informeel leren. Valideren kon in 2018 bij één van de 8 professioneel beoordelaars met ieder hun eigen werkwijze of via een valideringsgesprek met andere schoolleiders.

Ontwikkelingen register

De technische ontwikkeling van het register wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Sinds begin 2017 is niet meer aan de doorontwikkeling van het register gewerkt omdat OCW niet bereid was alle benodigde functionaliteit in het register te bouwen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de aspirant RDO’s en aspirant RADO’s  niet in het openbaar register zichtbaar. Ook is in het register niet te zien dat schoolleiders onder voorwaarden geregistreerd zijn of dat zij hun registratie laten verlopen. Functionaliteit die nodig is voor de organisatie van het valideren van informeel leren ontbreekt in het register. Functionaliteit in het register die niet goed blijkt te werken, is nog niet herbouwd. Een voorbeeld hiervan is dat schoolleiders een certificaat meerdere keren moeten opvoeren in het register als het een professionaliseringsactiviteit betreft die voor meerdere (deel-) thema’s gecertificeerd is. Er ontbreekt vooral veel functionaliteit die het voor het Schoolleidersregister PO zelf onmogelijk maakt de registratie- en herregistratieactiviteiten uit te voeren en waardoor extra systemen moeten worden ingezet en data versnipperd wordt opgeslagen. In 2018 is een onafhankelijk bureau in opdracht van OCW en het Schoolleidersregister PO gestart met onder meer een onderzoek naar de benodigde doorontwikkeling van het ICT-systeem. Begin 2019 is helder of de doorontwikkeling van het ICT-systeem wordt hervat.

Registratie

Schoolleiders hebben op school een voortrekkersrol om de veranderingen waar de school mee te maken krijgt op een goede manier binnen te brengen. Bijblijven, weten wat er in de omgeving gebeurt en aandacht besteden aan de eigen professionalisering is een van de succesfactoren van de schoolleider. Alleen zo kan de schoolleider goed overzien welke ontwikkelingen van belang zijn en welke keuzes gemaakt moeten worden. 

Een school met een schoolleider die bijblijft en in staat is samen met het team iedere dag te werken aan de ontwikkeling van het onderwijs maakt het verschil voor de leerlingen. Schoolleiders die zich ontwikkelen, die dat samen met hun team doen en die ook bereid zijn te leren van andere schoolleiders bieden hun school, hun team en hun leerlingen de beste kansen.

Om de versterking van het beroep te ondersteunen hebben de werknemersorganisaties en de PO-raad afspraken gemaakt die in de cao zijn vastgelegd: Inschrijven en registreren is voor alle directieleden verplicht.  Om te kunnen registreren tonen schoolleiders aan dat zij beschikken over de basiskwalificaties zoals beschreven in de beroepstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Adjunct-directeuren tonen aan dat ze minimaal op niveau basisbekwaam voldoen aan de basiskwalificaties, directeuren minimaal op niveau vakbekwaam. Beginnende schoolleiders die nog een opleiding volgen kunnen zich registreren als aspirant.


Geregistreerde schoolleiders

Als schoolleiders kunnen aantonen te voldoen aan de basiskwalificaties kunnen ze een registratieaanvraag indienen. De Commissie Registratie komt iedere maand bijeen om de aanvragen te beoordelen.

2018

 • 8.913 ingeschreven schoolleiders
 • 993 aangemelde besturen
 • 7.109 schoolleiders beschikken over basiskwalificaties
  - 5.938 RDO
  - 1.065 RADO
  - 93 aspirant RDO
  - 13 aspirant RADO

Schoolleiders die er niet in slaagden tijdig (vóór 1 januari 2018) een registratie-aanvraag te doen konden een verzoek tot uitstel indienen.

 • 204 schoolleiders hebben uitstel gevraagd
 • bij 184 schoolleiders is dit gehonoreerd.


Uitstel is verleend wanneer:

 • schoolleiders met het laatste deel van hun opleiding bezig waren
 • in procedure zaten voor één van de andere kwalificatieroutes
 • er persoonlijke omstandigheden waren geweest


De groep die nog geen aanvraag had gedaan is benaderd met het verzoek te registreren of te laten weten waarom ze niet registreren. Een groep is alsnog geregistreerd. De groep die niet is geregistreerd bestaat uit nieuwe schoolleiders die nog toe zijn gekomen aan registratie of dit niet doet omdat ze niet in het ICT-systeem kunnen worden opgenomen als geregistreerd aspirant. Er is een groep schoolleiders die vanwege hun leeftijd –veelal met toestemming van hun bestuur- niet meer registreert en er is een groep principiële niet-registreerders. Overigens is het goed om te weten dat er gemiddeld een verloop is van 10% per jaar. Schoolleiders die met pensioen gaan of iets anders gaan doen schrijven zich uit. Nieuwe schoolleiders registreren niet altijd meteen. 100% geregistreerden zal waarschijnlijk nooit gehaald worden.

Professionaliseren

Schoolleiders die als aspirant zijn geregistreerd laten zien dat zij als beginnend schoolleider werken aan hun ontwikkeling. Schoolleiders die als RDO of RADO geregistreerd zijn, voldoen aan de basiskwalificaties. Bijblijven is voor de ontwikkeling van het onderwijs belangrijk. Schoolleiders hebben aangegeven dat zij een betekenisvolle professionalisering belangrijk vinden. Betekenisvol voor hun eigen ontwikkeling, voor de ontwikkeling van het team waar ze leiding aan geven en betekenisvol voor de ontwikkeling van de school. Ook hebben schoolleiders aangegeven dat ze veel leren in de dagelijkse beroepspraktijk. Deze leerervaringen willen ze graag delen met andere schoolleiders en willen ze mee kunnen nemen voor de herregistratie. Belangrijk is vooral dat de schoolleider de regie wil hebben over zijn of haar professionalisering. Er zijn dan ook veel keuzemogelijkheden: formeel leren of informeel leren of een combinatie hiervan. Individueel, samen met schoolleiders of samen met het team werken aan inhoudelijke thema’s waarvan de beroepsgroep heeft aangegeven dat dit de belangrijkste aspecten zijn van het schoolleidersschap, of het volgen van een master die aansluit bij de beroepsstandaard.

Herregistratie

Belangrijk is vooral dat de schoolleider de regie wil hebben over zijn of haar professionalisering. Er zijn dan ook veel keuzemogelijkheden: formeel leren of informeel leren of een combinatie hiervan. Individueel, samen met schoolleiders of samen met het team werken aan inhoudelijke thema’s waarvan de beroepsgroep heeft aangegeven dat dit de belangrijkste aspecten zijn van het schoolleidersschap, of het volgen van een master die aansluit bij de beroepsstandaard.

Concreet betekent dit het volgende:

 • een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding die aansluit bij de beroepsstandaard1;
 • een gecertificeerde opleiding ‘vakbekwaam’, voor degenen die als RADO geregistreerd zijn met een opleiding ‘basisbekwaam’;
 • professionalisering op drie van de acht professionaliseringsthema’s.

2018:

 • 483 schoolleiders zijn geherregistreerd
 • 42 verlopen registraties
 • 253 registraties onder voorwaarden


Schoolleiders die hun registratie laten verlopen krijgen de eerste zes maanden de status “onder voorwaarden”. Ze ontvangen een brief waarin de nieuwe status is aangegeven. In de brief wordt verzocht de herregistratie zo spoedig mogelijk aan te vragen. Een deel van de schoolleiders blijkt vergeten te zijn de herregistratie aan te vragen. Een ander deel moet nog een deel afronden en vraagt herregistratie kort daarna aan. Schoolleiders met gegronde redenen (bijvoorbeeld langdurige ziekte) kunnen uitstel van herregistratie aanvragen. Schoolleiders die in 2014 of 2015 registreerden kunnen ook uitstel aanvragen. Zij krijgen maximaal 2 jaar uitstel. Met deze extra tijd wordt het ervaren nadeel van heel vroeg registreren weggenomen. In 2014 en 2015 was relatief weinig professionaliseringsaanbod gecertificeerd waardoor de keuze voor deze schoolleiders beperkt was.

 • 548 uitstelverzoeken
 • Bij 543 is dit (deels) gehonoreerd.


Schoolleiders kunnen tussentijds professionaliseringsthema’s afronden.

 • 2.797 schoolleiders hebben thema’s afgerond door formeel leren
 • 251 schoolleiders hebben thema’s afgerond door informeel leren.


Wildcard ingevoerd
Schoolleiders geven in het register aan aan welke thema’s ze werken. Uit de cijfers blijkt dat alle thema’s worden gekozen door schoolleiders. De wildcard is in 2018 ingevoerd. Het is een ´leeg´ thema. Schoolleiders kunnen dit ´lege´ thema voor informeel leren gebruiken als hun ontwikkeling een ander kennisdomein dan dat van de zeven professionaliseringsthema´s betreft. Aanbieders kunnen de wildcard gebruiken voor onderwerpen die relevant zijn voor schoolleiders maar niet bij een van de andere thema´s onder te brengen zijn. Omdat de wildcard pas recent is ingevoerd, is hij in 2018 nog niet veel gebruikt.

1
 LET OP: De mogelijkheden voor herregistratie worden in 2019 verruimd

Schoolleiders valideren schoolleiders

Schoolleiders vinden het belangrijk dat informeel leren kan worden meegenomen voor de herregistratie. Zij delen graag hun ervaringen en willen leren van elkaar.  Ook vinden zij het belangrijk dat ze de regie over hun professionalisering houden. Bij het Schoolleidersregister PO kunnen schoolleiders daarom kiezen uit verschillende manier van afronden van informeel leren. Valideren kon in 2018 bij één van de 8 professioneel beoordelaars met ieder hun eigen werkwijze of via een valideringsgesprek met andere schoolleiders.

Ontwikkelingen register

De technische ontwikkeling van het register wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Sinds begin 2017 is niet meer aan de doorontwikkeling van het register gewerkt omdat OCW niet bereid was alle benodigde functionaliteit in het register te bouwen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de aspirant RDO’s en aspirant RADO’s  niet in het openbaar register zichtbaar. Ook is in het register niet te zien dat schoolleiders onder voorwaarden geregistreerd zijn of dat zij hun registratie laten verlopen. Functionaliteit die nodig is voor de organisatie van het valideren van informeel leren ontbreekt in het register. Functionaliteit in het register die niet goed blijkt te werken, is nog niet herbouwd. Een voorbeeld hiervan is dat schoolleiders een certificaat meerdere keren moeten opvoeren in het register als het een professionaliseringsactiviteit betreft die voor meerdere (deel-) thema’s gecertificeerd is. Er ontbreekt vooral veel functionaliteit die het voor het Schoolleidersregister PO zelf onmogelijk maakt de registratie- en herregistratieactiviteiten uit te voeren en waardoor extra systemen moeten worden ingezet en data versnipperd wordt opgeslagen. In 2018 is een onafhankelijk bureau in opdracht van OCW en het Schoolleidersregister PO gestart met onder meer een onderzoek naar de benodigde doorontwikkeling van het ICT-systeem. Begin 2019 is helder of de doorontwikkeling van het ICT-systeem wordt hervat.

Schoolleiders zijn continu bezig met hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen! Dat verdient aandacht en erkenning. Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland.
Volledig scherm